Публикуван е новият график за обучения през 2017 г.

image

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „Добри и безопасни условия на труд"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

От общо подадени 2520 проектни педложения, одобрени за финансиране са 401 проекта за обща сума на подпомагане в размер на 79 866 337,57 лв.