За нас

Кои сме ние

СИ АЙ България е независима българска сертификационна организация, която има договор за ексклузивно представителство на SOCOTEC Certification United Kingdom, с акредитация No 063 в UKAS (United Kingdom Accreditation Services) за територията на България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватска, Македония, Албания и Косово.

Със своя 10-годишен опит на Балканите и в частност България сертификационната компания е безспорно ключово сертификационно тяло на местния и регионален пазар за всички приложими международни стандарти. В стремежа си за технологично развитие компанията има специфичен фокус върху стандартите, свързани със сигурност на информацията, безопасност на храните и интегрираните системи за управление, където се концентрират съществена част от клиентите на компанията.

Локации в света

Belorussia 11 11
Bulgaria 22 22
Cyprus 11 11
Georgia 22 22
Greece 22 22
Italiy 22 22
Macedonia 22 22
Romania 22 22
Russia 22 22
Serbia 22 22
Slovakia 11 11
Turkey 11 11
United Kingdom 11 11
Bangladesh 11 11
Indonesia 11 11
Japan 11 11
Kazakhstan 11 11
Kyrgyzstan 11 11
Malaysia 11 11
Maldives 11 11
Myanmar 11 11
Nepal 11 11
Philippines 11 11
Singapore 11 11
Sri Lanka 11 11
Thailand 11 11
Uzbekistan 11 11
India 11 11
Pakistan 11 11
United Arab Emirates 11 11
Armenia 22 22
Bosna & Hercegovina 22 22
Croatia 22 22
Montenegro 22 22
Slovenia 22 22
Albania 33 33
Australia 33 33
Azerbaijan 33 33
China 33 33
Hungary 33 33
Iran 33 33
Albania 33 33
New-Zealand 33 33
Spain 33 33
Switzerland 33 33
Turkmenistan 33 33

Настоящи официални агенции на Certification International

Териториален обхват на дейностите на СИ АЙ България

Проектни територии за извършване на сертификационна дейност

Акредитации

Екип

Одитори

СИ АЙ България демонстрира висок стандарт на експертиза и професионализъм чрез своите екипи от одитори. Целта на нашата организация е да поддържа одитори с баланс между професионални умения, образование, експертиза, управленски и житейски опит. Стремежът ни е да откликваме на непрекъснато променящите се конкретни потребности на своите клиенти – настоящи и потенциални – и да ги обслужваме своевременно, професионално и резултатно чрез избор на одитни екипи от специалисти. Регионалният подход на управление на нашата одиторска база ни позволява да предлагаме одиторски услуги на няколко езика - български, сръбски, английски, френски, немски, италиански и руски - и по този начин да подпомогнем нашите клиенти да се чувстват комфортно по време на одит.

СИ АЙ България предлага широка гама от одиторски услуги и непрекъснато преразглежда и развива техники за одитиране, умения, знания и прилага нови технологии чрез реализиране на индивидуални и групови обучителни програми за своите одитори.

Лектори

Едва ли има по-подходящи лектори от опитните и непрекъснато развиващи уменията си одитори и експерти, в това число и консултанти, умеещи да поставят акцент върху изпълнението на общи и конкретни изисквания към системите за управление. За своите одитори и лектори Си Ай България организира регулярни вътрешни дискусионни срещи, обучения за обучители и други специализирани събития с цел задълбочаване на знания, обмен на опит, добри практики, лекторски умения и споделяне на новости със служители и организации с разнообразен предмет на дейност.

Всяко обучение се надгражда с идеи, зародили се по време на вече проведените събития.

Администрация

Екипът на СИ АЙ България се състои от професионалисти с дългогодишен опит, способни да отговорят на всяко клиентско запитване. СИ АЙ инвестира в това всички служители да се чувства добре при изпълнение на ежедневните си дейности и непрекъснато да развиват и обогатяват знанията и уменията си. Екипът на СИ АЙ България се състои от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на сертификационните услуги, способни да отговорят на всяко клиентско запитване.

СИ АЙ България инвестира в своите служители, инфраструктура, работна среда, надграждане на знания, умения и непрекъсната информираност, за да бъдат осигурени условия и атмосфера за прилагане на качествени и прецизни услуги и дейности и стимулиране на креативността ни.

Управленски софтуер

СИ АЙ България разполага със собствен софтуер за управление на сертификационните дейности на базата на IBM Lotus Notes. Той е съобразен с модерни високотехнологични стандарти за осигуряване на ресурсна ефективност и сигурност на информацията. Чрез него по един иновативен и професионален начин администрираме всички аспекти, фази и процеси на сертификационната и обучителната ни дейност и осигуряваме дистанционен достъп до информацията на нашите одитори.

Клиенти

Описание видове и брой / разпределение на клиенти по сектори

ISO 9001

Други услуги 30
Търговия на едро и дребно 23
Стройтелство 10
Хранителни стоки 7
Информационни технологии 6
Електрическо оборудване 6
Метални продукти 5
Текстил 5

ISO 14001

Строителство 26
Търговия на едро и дребно 16
Други услуги 15
Метални продукти 8
Инженерни услуги 8
Хранителни стоки 8
Хотели и ресторанти 6
Машини и оборудване 5

OHSAS 18001

Строителство 26
Търговия на едро и дребно 16
Други услуги 15
Метални продукти 8
Инженерни услуги 8
Хранителни стоки 8
Хотели и ресторанти 6
Машини и оборудване 5

ISO 27001

Други услуги 32
Информационни технологии 32
Печатници 11
Хотели и ресторанти 5
Търгоия на едро и дребно 5
Финанси 5

ISO 22000

Хранителни стоки 68

НАССР

Хранителни стоки 47

Ползите за вашият бизнес

Принос за корпоративния успех
Принос за корпоративния успех и доброто име на една организация чрез насърчаване на търговията и взаимното признаване, управлението на качеството, околната среда, безопасността на храните, информационната сигурност и условията на труд;
Признание на постиженията в национален и международен мащаб
Съдействие при признаване в национален и международен мащаб постиженията на дадена организация посредством независима оценка на внедрените системи за управление;
Синхронизиране на практики и „бизнес езиците” на комуникация
Подпомагане синхронизиране на практики и на „бизнес езиците” на комуникация на сертифицирани фирми от различни държави и континенти;
Ефективност и постоянно усъвършенстване
Подпомагане синхронизиране на практики и на „бизнес езиците” на комуникация на сертифицирани фирми от различни държави и континенти;
Увереност при вземането и осъществяването на ефективни решения
Увереност при вземането и осъществяването на ефективни решения, чрез които да постигате реални бизнес резултати.

Защо да изберете нас?

СИ АЙ България прилага индивидуален подход и се стреми да отговори адекватно на конкретните нужди на всеки свой клиент.

Разполагаме с широкоспектърна палитра от служители и одитори от експертна, професионална, сертификационна и езикова гледна точка.

Ръководим се от високи етични и морални норми и гарантираме сигурност и конфиденциалност на предоставяната ни клиентска информация в цялостния процес на одиторски услуги.

Планираме провеждането на всички одити с помощта на информационна система, като минимизираме разходите и времето за реализацията им.

Нашите приоритети

Популяризиране на международните управленски стандарти
Да популяризираме международните управленски стандарти като продуктивен метод за повишена конкурентоспособност, развитие и добри бизнес практики;
Подпомагане на клиентите
Да подпомагаме клиентите си в техния стремеж за израстване и непрекъснато подобряване чрез обективните ни експертни оценки и констатации;
Отговор на разнообразното търсене на нашите клиенти
Да отговаряме на разнообразното търсене на нашите клиенти чрез предприемане на действия по разширяване на обхвата ни на акредитирана сертификация за организации с най-различен предмет на дейност;
Максимално удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни
Да осигуряваме адекватен одиторски ресурс, сигурна софтуерна среда и висококвалифициран персонал за максимално удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни;
Успешна интерпретация на изискванията на международните стандарти
Чрез профилирани обучителни дейности да подпомагаме своите клиенти успешно да интерпретират изискванията на международните стандарти и променящите им се версии.