ISO 9001 + HACCP УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

image

ISO 9001 с включени HACCP принципи е система за управление на качеството с насоченост към HACCP, система, съобразена с изискванията на двата стандарта.

ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той осигурява рамка, която позволява на организациите да разработват и прилагат собствени системи за управление на качеството, да се стремят към най-добри постижения и да управляват ефективно ежедневната си дейност.

НАССР е система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, която се концентрира по-скоро върху предотвратяването на опасностите, отколкото върху изследването на крайния продукт. Тя включва идентифициране на възможните опасности и изготвяне на план за тяхното предотвратяване.

Сертификацията на системи за управление на качеството е гаранция, че организацията разполага с надеждни механизми за гарантиране на качеството на предоставяните от нея продукти и услуги.

ПОЛЗИТЕ ОТ ISO 9001 С ВКЛЮЧЕНИ HACCP ПРИНЦИПИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • Разработване на последователни, повтарящи се процеси като обща система;
  • Идентифициране и разбиране на бизнес рисковете и средствата за тяхното минимизиране;
  • Непрекъснато измерване на целите на компанията и тяхното изпълнение;
  • Идентифициране и премахване на основните причини за повтарящи се проблеми, спестяване на време и пари;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики и увеличаване на печалбите.
  • Идентифициране на опасностите (биологични, химични и физични), оценяване на риска и въвеждане на контрол на опасностите чрез единен системен подход;
  • Осигуряване на превантивен контрол с оглед елиминиране или минимизиране до допустимите лимити на опасностите;
  • Укрепване доверието на клиентите и заинтересованите страни в овладения подход на организацията за управление безопасността на храните;
  • Очертаване на рамка за производство на безопасни хранителни продукти и защита на потребителя;
  • Подобряване репутацията на Вашата организация, както на вътрешните, така и на международните пазари.

СИ АЙ България е акредитирана от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя услуги по сертифициране на системи за управление на качеството. Свържете се с нас, за да преминете през пълния процес на сертифициране или за да определите доколко Вашата организация е готова да предлага качествени продукти и услуги.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА