Сертифициране

image

Сертификационният процес на СИ АЙ България включва няколко основни етапа, независимо от стандарта/тите, спрямо който/които се извършва сертификацията.

1. ЗАЯВЛЕНИЕТО

При проявен от Ваша страна интерес към сертификационните услуги на СИ АЙ България, ние ще Ви изпратим пакет от документи, който ще включва апликационна форма за сертификация, както и други формуляри в зависимост от стандарта/тите, по който/които бихте желали да бъдете сертифицирани, които Вие трябва изцяло да попълните и подадете в СИ АЙ България.

2. ОФЕРТАТА

След получаване на апликационната форма и останалите формуляри, ние ще прегледаме Вашата Заявка за сертификация, за да се уверим, че сте предоставили достатъчно информация, за да може СИ АЙ България да подготви оферта, както и в това, че можем да извършим оценяването по отношение на предложения обхват на сертификация. Ще Ви изпратим оферта, в която подробно ще са описани броят на одит дните и разноските, свързани с оценяването на Вашата система за управление спрямо изискванията на съответния/те стандарт/и.

3. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ОТ КЛИЕНТА

Ако приемете нашата оферта, вие ще трябва да подпишете и върнете формата за съгласие на СИ АЙ България. След това ние ще планираме нашите ресурси, спрямо изискванията (включително преценявайки стандарта/тите, размера на Вашата организация, броя и вида на включените работни площадки), за да можем най-добре да подберем и определим състава на нашия одиторски екип.

Преди да извършим оценяването ние ще Ви уведомим за одиторския екип, определен за Вашата организация, за който Вие ще имате правото да възразите, ако прецените, че не е подходящ или е налице конфликт на интереси. И накрая, ние ще Ви издадем фактура, която Вие ще трябва да заплатите преди началото на одита.

4. ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА

Първоначалната оценка, която извършва СИ АЙ България, включва два етапа.

Одит Етап 1 - провежда се на място, като СИ АЙ България ще:

 • Направи обиколка на работната площадка (офиса), за да се запознае одиторът/ите с Вашите дейности и процеси.
 • Обсъди и потвърди желания от Вас обхват на сертификация.
 • Прегледа Вашата документирана Система за управление, за да провери дали цялата документация, която се изисква от съоветния/те стандарт/и и се отнася до Вашата организация, е идентифицирана и контролирано документирана.
 • Извърши други дейности, специфични за съответния/те стандарт/и.
 • Потвърди, че Вашата програма за внедряване на Системата за управление оправдава преминаването към Одит Етап 2 и ако е така, определи заедно с Вас дата за този одит.
 • Подготви и обсъди с Вас програмата за Одит Етап 2, съобразно ключовите цели и дейности на Вашата организация, и потвърди необходимия брой одит дни.
 • Предостави доклад с констатации и кратка информация от водещия одитор за потенциалните несъответствия, открити по време на одита.

Одит Етап 2 - Провежда се на място, като СИ АЙ България ще:

 • Обсъди с Вас статуса спрямо потенциалните несъответствия, идентифицирани по време на Одит Етап 1.
 • Оцени внедряването на Вашата Система за управление и потвърди, че тя съответства на изискванията на стандарта/тите, спрямо който/които се извършва оценяването.
 • Оцени Вашите работни практики, за да потвърди, че се придържате към собствените си политики и процедури.
 • Извърши други дейности, специфични за съответния/те стандарт/и.
 • Прегледа собствените Ви Програми и провеждане на Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да потвърди, че са съставени така, че да гарантират ефективността на Вашата система за управление.
 • Предостави доклад и кратка информация от водещия одитор, относно препоръките в края на процеса на оценяване. Решението за предоставяне на сертификация ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на Одит Етап 1 и Етап 2.
 • Прегледа препоръките на вашия водещ одитор и след приемането на евентуални неуредени коригиращи действия, одобри Вашата сертификация спрямо съответния/те стандарт/и и Ви издаде сертификат.

5. КОНТРОЛНИ ОДИТИ И РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

СИ АЙ България ще провежда редовни контролни одити на Вашата организация, за да се гарантира по-нататъшното съответствие на Вашата Система за управление. За период от 3 години одити ще бъдат извършвани на избрани процеси и функции от Вашата система за управление така, че пълният обхват на система да бъде одитиран за този тригодишен период.

Веднъж на всеки 3 години СИ АЙ България ще удължава или замества контролния одит с ресертификационен одит, след който вие ще получите удължаване на Вашата сертификация за още един 3-годишен период.