ISO 14001 УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

image

ISO 14001 е един от водещите световни стандарти, предлагащ ефективна система за управление на околната среда. Чрез своите изискванията стандартът може да помогне на организациите да сведат до минимум дейностите, които се отразяват негативно върху околната среда, и да ги подпомогне при спазването на приложими законови и подзаконови норми.

Все по-строгите изисквания на законодателството са довели до необходимостта организациите да използват доброволно международно признат стандарт, за да идентифицират и управляват въздействието върху околната среда в резултат на дейността си, както и за подобрение на екологичните показатели.

СИ АЙ България предлага сертифициране на системи за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001, с която се доказва на всички заинтересовани страни - клиенти, доставчици и служители, че организацията има ангажимент да опазва околната среда.

ПОЛЗИТЕ ОТ ISO 14001 ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

  • Идентифициране, наблюдение и контрол на аспектите на околната среда и свързаните с тях въздействия;
  • Намаляване на екологичните рискове и отговорности;
  • Поддържане на съответствие с нормативните и регулаторни изисквания;
  • Предотвратяване на замърсяването и намаляване на отпадъците;
  • Подобряване на екологичните показатели на вашата верига за доставки;
  • Откриване области за намаляване потреблението на енергия и други ресурсни разходи;
  • Постигане на икономии на разходи чрез акцентиране върху управлението на ресурсите, отпадъците и енергията;
  • Подобряване репутацията на Вашата организация и увеличаване възможностите за развитие на нови дейности.

СИ АЙ България е акредитирана от Службата за акредитация на Обединеното кралство (UKAS) да предоставя услуги по сертифициране на системи за управление на околната среда. Свържете се с нас, за да разберете как СИ АЙ България може да съдейства на Вашата организацията по отношение сертификация по ISO 14001.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА